prihlásenie
0.00 €

ochrana osobnych udajov

Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.)

  2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.

  3. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých spracävame Vaše osobné údaje je Paulína Koverova, Hrašovík 36/a, 04442 IČO 30308658 Email: info@pekarenjuno.sk, tel.: +421 907 265 363.   Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu info@pekarenjuno.sk, alebo telefonicky tel.: +421 907 265  363

  4. Osobné údaje, ktoré spracúvame: Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko a adresa ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spracúvame vaše osobné údaje v nasledovnom rozshahu: Identifikačné údaje /titul, meno, priezvisko, poštová adresa. Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo. Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách a odmenách, darčekoch a špeciálnych ponukách.

  5. Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý  ste poskytly pri súhlase so Všeobecnými obchonými podmienkami. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

  6. Marketing: Na základe súhlasu so zasielaním Newslettera vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom, prípade inou formou. Obchhodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvaniie a účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich obchodných údajov na účely marketingu.

  7. Máte právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely marketingu.

  8. Spôsob uplatňovania práv: Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Katarína Maslišová, Moyzesova 3285/6, 05801 Poprad alebo emailom na obchod@pecenieskamkou.eu. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

  9. Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu /(rad na ochranu osobných údajov SR, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.